top of page

Standen

HEISOKSU  DACHI

HEIKO  DACHI

MUSUBI  DACHI

HACHIJI  DACHI

ZENKUTSU  DACHI

KOKUTSU  DACHI

KIBA  DACHI

SHIKO  DACHI

NEKO  ASHI  DACHI

SANCHIN  DACHI

KOSA  DACHI

FUDO  DACHI

Karateclub Lokeren

bottom of page