top of page

Standen

HEISOKSU  DACHI

ZENKUTSU  DACHI

NEKO  ASHI  DACHI

HEIKO  DACHI

KOKUTSU  DACHI

SANCHIN  DACHI

MUSUBI  DACHI

KIBA  DACHI

KOSA  DACHI

HACHIJI  DACHI

SHIKO  DACHI

FUDO  DACHI

bottom of page