top of page

PRIVACYBELEID VAN KARATE CLUB LOKEREN

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Karate Club Lokeren verwerkt van haar leden.

 

Indien je lid wordt van Karate Club Lokeren, een donatie doet of om andere reden persoonsgegevens aan

Karate Club Lokeren verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen.

 

  1)  Verantwoordelijke

      De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

      Karate Club Lokeren - Zandstraat 236 - 9120  Haasdonk - tel. 0498515172

      De ledenfunctionaris is bereikbaar via mail op karateclublokeren@live.be

  2)  Wijze waarop gegevens worden verzameld

      Je gegevens worden verzameld via persoonlijke contactopname via telefoon of e-mail naar Karate Club Lokeren.

      Via de formulieren en de daar voorziene invulvelden die overhandigd worden bij de inschrijving.

 

  3) Welke gegevens verwerkt Karate Club Lokeren en voor welk doel

  3.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden volgende persoonsgegevens verwerkt.

        a) voor-en achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht en e- mailadres.

        b) naam, telefoonnummer en e-mailadres.

        c) bankrekeningnummer

        d) foto en beeldmateriaal

        e) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie.

  3.2   Karate Club Lokeren verwerkt:

        a) de in sub.3.1a genoemde gegevens om je  lidmaatschap te kunnen aanvragen bij Karate Vlaanderen.

        b) de in sub 3.1b genoemde gegevens voor het versturen van uitnodigingen, informatie en activiteiten van

            Karate Club Lokeren.  

        c) de in sub 3.1c genoemde gegevens om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen ontvangen.

        d) de in sub 3.1d genoemde gegevens te gebruiken ter promotie voor: folders, nieuwsbrieven, website

        e) de in sub 3.1e genoemde gegevens voor deelname aan eventuele wedstrijden (gewicht).

  3.3   Je persoonsgegevens worden tot uiterlijk vijf jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om een

        overzicht te hebben van de behaalde graad en gevolgde opleidingen binnen de karate.

    

        E-mail berichtgeving:        

        Karate Club Lokeren gebruikt je naam en e-mailadres om informatie over activiteiten en andere

        interessante informatie van de club te melden.

        Afmelding voor deze mails is te allen tijde mogelijk.

 

  4)  Bewaartermijnen

      Karate Club Lokeren verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar na afloop van het 

      lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  5)  Persoonsgegevens worden gedeeld met:

      Alléén aan derden indien dit nodig is, in het kader van subsidieaanvragen of om te voldoen aan een 

      wettelijke verplichting.

      Personeelsleden van de VKF.

      De verantwoordelijke van de leerschool (inschrijving DAN examen).

      Organisatoren van evenementen (stages, wedstrijden…).

  6)  Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  5.1 Je persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Karate Club Lokeren neemt extra

      organisatorische maatregelen om de beveiliging van je persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

  5.2 De door Karate Club Lokeren verzamelde gegevens worden beveiligd onder andere aan de hand van

      volgende maatregelen:

      a) beveiliging via https:// (website SSL- certificaat).

      b) anti-virusbescherming op de elektronische toestellen.

 

  7)  Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

      Voor het uitoefenen van je rechten dien je een bewijs van identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie                van je identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

  6.1   Via de ledenadministratie van Karate Club Lokeren kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te              zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Karate Club Lokeren zal je verzoek in behandeling nemen en je

      binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

  6.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je

      eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

  6.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Karate Club Lokeren je persoonsgegevens verwerkt of je   

      verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

  6.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze 

      ledenadministratie: karateclublokeren@live.be 

 

  8)  Wijzigingen

      Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

      Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Karateclub Lokeren

bottom of page